چند دلیل مهم برای انجام رابطه جنسی

ممکن است که برای شما هم اتفاق افتاده باشد که همسرتان برای ایجاد رابطه جنسی بهانه بیاورد و تمایلی از خود نشان ندهد بگوید که ( امشب نه عزیرم ….) اما چه دلایلی موجب می شود که هر دو نفر شما احساس نیاز به رابطه کنید ؟ چه تعداد دلیل برای ایجاد رابطه وجود دارد […]