شامپو اوره %5 و +U پریم مناسب پوست سر بسیار خشک و دارای خارش

شامپو اوره %5 و +U پریم مناسب پوست سر بسیار خشک و دارای خارش